اهداف

 
* استقبال از سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور دستيابي به تحولات اساسي در زمينه برنامه ريزي هاي كلان شهري با استفاده از روش مشاركت
* روان سازي فعاليت هاي مشاركتي با استفاده از ابزار تشكيل كميته هاي سرمايه گذاري و مشاركت در مناطق و معاونتها
* توجه به سرمايه گذاري و مشاركتهاي  شهري منطقه اي و ملي
* همكاري با شريك/سرمايه گذاران در جهت انجام مطالعات امكان سنجي به منظور تعريف طرح هاي مناسب با حداكثر ارزش افزوده و بازدهي اقتصادي و اجتماعي
* تخصصي نمودن عملكرد در حوزه سرمايه گذاري به منظور كوتاه كردن فرآيند مشاركت
* تعريف طرح ها و پروژه هاي مشاركتي با رعايت اولويت طرحهاي بالا دست شهري و ضوابط و مقررات شهرسازي و ‌معماري
* شناسايي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري و بهره گيري كامل از آنها با مشاركت بخش خصوصيو بخش تعاوني
* استفاده از توان مديريتي بخش خصوصي و تعاوني و شريك/سرمايه گذاران در اجراي پروژه هاي مشاركتي
* مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري بخش هاي مختلف مديريت شهري جهت تأمين منافع اجتماعي و توسعه شهري
* انجام پروژه هاي عمراني شهري با مشاركت شريك/سرمايه گذاران به منظور كاهش معضلات شهري و نظارت بر حسن اجراي آنها