وظايف:

 

*   شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*     تبيين فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*    معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

*    شناسايي و طبقه بندي سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    انتخاب و جذب سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    ايجاد توافقنامه با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

*    اخذ مصوبات مربوطه از هيات عالي سرمايه گذاري

 

*     تهيه و تنظيم قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد

 

شهري (با هماهنگي شهردار ،معاونين و مديريت مناطق مربوطه)

 

*     کنترل و پيگيري مستمر در جهت حمايت همه جانبه از سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد

 

شهري با هماهنگي و همکاري شهردار، معاونين و مديريت مناطق مربوطه در جلسات

 

هيات عالي سرمايه گذاري و مشارکت (اين هماهنگي ها و همكاري ها شامل تهيه و

 

تصويب طرحها، صدور مجوزات لازم، تحويل و در صورت ضرورت انتقال سهم قدر زمين و تعيين

 

قدرالسهم طرفين، عمليات اجرايي و مديريت فروش سهم الشراكه پس از اجراء و ... مي

 

باشد)

 

مديريت فروش و واگذاري سهم قدر شهرداري و سرمايه گذار در مشارکت هاي اقتصادي

 

رايزني با شهرداري هاي ساير استان ها و استفاده از تجارب آنها