وظايف:

 

1.  شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

2.    تبيين فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

3.    معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصاد شهري

 

4.   شناسايي و طبقه بندي سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

5.    انتخاب و جذب سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

6.    ايجاد توافقنامه با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري

 

7.    اخذ مصوبات مربوطه از هيات عالي سرمايه گذاري

 

8.     تهيه و تنظيم قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت با سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري (با هماهنگي شهردار ،معاونين و مديريت مناطق مربوطه)

 

9.    کنترل و پيگيري مستمر در جهت حمايت همه جانبه از سرمايه گذاران و مشارکين اقتصاد شهري با هماهنگي و همکاري شهردار، معاونين و مديريت مناطق مربوطه در جلسات  هيات عالي سرمايه گذاري و مشارکت (اين هماهنگي ها و همكاري ها شامل تهيه و تصويب طرحها، صدور مجوزات لازم، تحويل و در صورت ضرورت انتقال سهم قدر زمين و تعيين قدرالسهم طرفين، عمليات اجرايي و مديريت فروش سهم الشراكه پس از اجراء و ... ميباشد)

 

10.  مديريت فروش و واگذاري سهم قدر شهرداري و سرمايه گذار در مشارکت هاي اقتصادي

 

11.  رايزني با شهرداري هاي ساير استان ها و استفاده از تجارب آنها