عليرضا ترابي

 

سوابق اجرايي :

 • - معاون اداري و مالي اداره کل تربيت بدني استان قزوين
 • - معاون خدمات اجتماعي و مدير مرکز پرورش هلال احمر قزوين
 • - معاون اداری و مالی دانشکده دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • - مديرکل بودجه و تشکيلات دانشگاه بين المللی امام خميني (ره)
 • - ذيحساب منطقه 1 و 2 پيام نور کل کشور در سطح 5 استان با مرکزيت قزوين
 • - ذيحساب حوزه هنري استان قزوين
 • - مدير مالي پيام نور مرکز قزوين
 • - مدير مالي حوزه هنري استان قزوين
 • - رئيس اداره تنظيم حساب و اداره اعتبارات دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
 • - بازرس و حسابرس استانداري قزوين جهت نظارت بر سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه شهرداری قزوین
 • - مدير مالي اتوبوسراني قزوين
 • - کارشناس مالي و بودجه اي دانشگاه بين المللی امام خميني (ره)
 • - مسئول امور پشتيباني دانشگاه بین المللی امام خميني (ره)
 • - عضو هیأت مدیره سازمان اتوبوسرانی استان قزوین با عنوان بازرس و حسابرس
 • - مشاور مالی و اداری شرکت آزاد راه قزوین - رشت
 • - عضو کمیته هیأت اجرایی شورای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • - عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
 • - عضو و دبیر کارگروه سرمایه گذاری شهرداری قزوین
 • - عضو کارگروه اقتصاد شهری شهرداری قزوین