منشور راهبردي
 
، لذا در همين راستا و به منظور نيل به ايجاد درآمدهاي پايدار براي توسعه ميان مدت و بلند مدت شهر، حوزه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين خود را موظف و مكلف مي داند تا1-   2-   3-    4-   5-   6-   7-      8-   9-   10- <span style="Tahoma" ,"sans-serif""="">انجام پروژه هاي عمراني شهري با مشاركت سرمايه گذاران به منظور كاهش معضلات شهري و نظارت بر حسن اجراي آنها