• 1. قرارداد  BOT

BOT مخفف واژه  BUILD – OPERATE AND TRANSFER  به معنی ساخت ، بهره برداری و واگذاری است و به قراردادهایی اطلاق می شود  که در آن طرحی با مجوزشهرداری  برای ساخت به یک شرکت خصوصی واگذار می گردد . پس از آن ساخت ، امتیاز بهره برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده داده می شود . او مالک طرح و منافع حاصل از آن می گردد و بعد از انقضای مدت قرارداد مالکیت طرح به دولت انتقال می یابد .

 

  • 2. قرارداد BOO

BOO مخفف واژه  BUILD Own Operate  به معنای ساخت مالکیت و بهره برداری است . در این دسته قراردادها بخش خصوصی پس از ساخت طرح ، مالک آن شده و می تواند به طور نامحدود از آن بهره برداری کرده و تعهدی به انتقال مالکیت به  شهرداری بعد از مدت معین ندارد. 

 

  • 3. قراردادهای ساخت  اجرا و انتقال (BLT)  ( BRT)

ساخت اجرا  و انتقال ( Build Rent /Lease and transfer)  است. در این نوع قراردادها ، بخش خصوصی بعد از ساخت طرح ، آن را برای مدتی به شهرداری  یا بخش خصوصی اجاره داده و پس از انقضای مدت ، طرح به طور مجانی به تملک شهرداری در می آید. اگر قرارداد اجاره میان بخش خصوصی سازنده و شهرداری باشد و طرفین توافق کنند که شهرداری در فواصل زمانی معین ، اجاره بها پرداخته و پس از انقضای مدت ، خود به خود مالک طرح شود با مکانیزمی مشابه اجاره به شرط تملیک مواجه هستیم .

 

  •  4. قرارداد  BLOT

ساخت اجاره ، بهره برداری و انتقال ترجمه عبارات  Build Lease -Operate and Transfer  است . در این قراردادها شریک بخش خصوصی ، طراحی ، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیر ساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می گیرد .
شریک بخش خصوصی  از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره برداری می کند . وقتی مدت اجاره نامه تمام شد دارایی ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می شود .

 

  • 5. قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به صورت مشاع و برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قراردادی است که تنظیم می شود.

 

  • 6. فرصت سرمایه گذاری

پتانسیل هایی که در سطح شهر شناسایی شده که در آن قابلیت های سرمایه گذاری و بازده اقتصادی وجود دارد ، به عنوان مثال اراضی بایر در سطح شهر با مالکیت شهرداری و یا بخش خصوصی و یا دیگر سازمان ها . این فرصت ها توانمندی پذیرش بارگذاری انواع کاربری و خدمات را داشته و جهت تهیه بسته سرمایه گذاری معرفی می گردد.

 

  • 7. بسته سرمایه گذاری

بسته مطالعاتی در مورد  طرح های سرمایه گذاری که در آن اطلاعات فنی شامل نوع کاربری های  مصوب و پیشنهادی،  تراکم ها و .... بارگذاری شده بر مبنای آن مطالعات اقتصادی مانند برآورد هزینه های ساخت ،  دوره ساخت ، بازده ، طرح و درآمد و .... محاسبه می گردد و به عنوان بسته سرمایه گذاری به سرمایه داران ارائه می شود .