پروپزال پروژه های سرمایه گذاری

اطلاعات تکمیل شده را به آدرس investment.qazvin@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن 33360817 تماس حاصل فرمایید.

فرم اطلاعات مقدماتی طرح

اطلاعات تکمیل شده را به آدرس investment.qazvin@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن 33360817 تماس حاصل فرمایید.

فرم شناسایی سرمایه گذار خارجی

اطلاعات تکمیل شده را به آدرس investment.qazvin@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن 33360817 تماس حاصل فرمایید.

فرم شناسایی سرمایه گذار داخلی حقیقی

اطلاعات تکمیل شده را به آدرس investment.qazvin@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن 33360817 تماس حاصل فرمایید.

فرم شناسایی سرمایه گذار داخلی حقوقی

اطلاعات تکمیل شده را به آدرس investment.qazvin@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن 33360817 تماس حاصل فرمایید.