دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

رونق اقتصاد شهری در پی توسعه کمی و کیفی پروژه های طراحی شهری

پروژه های طراحی شهری می تواند مهمترین رکن در اجرا و تحقق اهداف طرح های جامع ( و یا راهبردی) قلمداد گردد ضمن آنکه اینگونه طرح ها نقش انکار ناپذیری در ارتقاء کیفیت محیط زندگی داشته و موجب فراهم سازی رضایت شهروندان در سایر ابعاد شهری اعم از اجتماعی ، روحی و روانی ، فرهنگی و هنری ، کالبدی و عمرانی ، معماری و شهرسازی همچنین اقتصادی گردد .

 اجرا و تحقق طرح های شهری و نیز پروژه های طراحی شهری به دو صورت امکان پذیر است :

  1.  سرمایه گذاری کلان و مستقیم مدیریت شهری در تمام اجزاء
  2. سرمایه گذاری شهرداری ها ( به عنوان نیروی محرکه توسعه ) به همراه  مردم و بخش خصوصی

در خصوص بخش اول ، از آنجائیکه امروزه اقتصادی بودن پروژه ها جزو لاینفک اقدامات اجرائی می باشد ، ممکن است سرمایه گذاری کلان و مستقیم  شهرداری ها در توسعه شهری ، غیر منطقی و امکان ناپذیر به نظر برسد . از آنجائیکه ممکن است اجرای یک طرح به عنوان یک طرح ملی و یا طرحی که نقش اساسی در توسعه شهری دارد ، در توانایی بخش خصوصی نبوده و یا اینکه توجیه اقتصادی نداشته باشد ولی با اجرا و بهره برداری از آن موجبات شادابی و نشاط در محیط شهری فراهم شده و در ادامه تعریف و اجرای پروژه ها محرک توسعه و بعضا اقتصاد خواهند بود .

در خصوص بخش دوم ، سرمایه گذاری مشترک شهرداری ها با مردم و بخش خصوصی می باشد که در این شیوه مدیریت شهری ، سرمایه لازم برای اجرای بخشی از طرح ها به عهده مردم و بخش خصوصی بوده و با ابزارهای تشویقی و یا بازدارنده و نیز فراهم نمودن زیرساختها و اجرای پروژه های محرک در حوزه های یاد شده،  مردم و بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح ها می نماید که این خود ثمراتی از جمله بالا بردن احساس تعلق در نظر شهروندان به محیطهای شهری و اثرات مطلوب حاصل از آن به همراه خواهد داشت .

تصاویر مرتبط