شرح وظایف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین  

   

    

  1 . تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری

 

2. بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی

 

3. فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری

 

4. تعیین زمان بندی دقیق و بررسی علل تاخیر احتمالی در عملیات اجرایی

 

5. انجام مشاوره با کارشناسان ذیربط شهرداری و صاحب نظران حقیقی و حقوقی در امور سرمایه گذاری جهت ارائه طرح های کاربردی

 

6. فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری

 

7. تهیه گزارش جامع از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به هیأت عالی سرمایه گذاری

 

8. ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای از امور سرمایه گذاری از سوی شهرداری به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

 

9. ارجاع کلیه طرح های مصوب هیأت عالی جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر یا کمیسیونها

 

10. ابلاغ مصوبات هیأت عالی سرمایه گذاری و پیگیری نحوه اجرای آنها

 

11. ایجاد هماهنگی در امور سرمایه گذاری در مناطق و سازمان های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری