بازدید اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین از سازمان سرمایه گذاری