چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

یکی از دغدغه های مدیریت شهری حل مشکلات مربوط به دفن بهداشتی زباله در شهر میباشد.

بازدید از پروژه دفن بهداشتی زباله در شهر تبریز صورت گرفت.

این بازدید با حضور اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی ، املاک و کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون اقتصادی شهردار، مدیر عامل سازمان پسماند و سازمان میادین ، برگزار گردید.

بازدید از پروژه  دفن بهداشتی زباله در شهر تبریز صورت گرفت.

این بازدید با حضور  اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی  ، املاک  و کمیسیون  خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون اقتصادی شهردار، مدیر عامل سازمان پسماند و میادین ، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین ؛ شمسینی گفت : پس از مطالعات اولیه و بازدید از این مرکز ،  توانمندی شرکت زمین پاک سیکا مورد بررسی قرار گرفت چرا که این پروژه برای مدیریت شهری به جهت حل مشکلات دفن زباله در قزوین دارای اهمیت زیادی میباشد.

تصاویر مرتبط