دومین کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری با موضوع پارکینگ فردوسی