کارگروه کارشناسی با موضوع ساخت ، بهره برداری و انتقال پل عابر پیاده