چهارشنبه ۰۴۶۸/۰۵/۱۶

اطلاعات فوتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

آدرس : چهارراه عمران، کوچه مسکن یکم غربی، جنب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : 028-33352902

تلفن : 028-33352903

sarmayehgozari@qazvin.ir