اولین جلسه کارگروه کارشناسی بررسی فراخوان مجتمع پردازش پسماند برگزار شد

 اولین جلسه کارگروه کارشناسی بررسی فراخوان مجتمع پردازش پسماند روز دوشنبه ۱ شهریور در محل سازمان سرمایه گذاری برگزار شد.  ...