سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

در جلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري قزوين مطرح شد؛

ارزيابي روند رشد کمي و کيفي پروژه‌هاي فعلي سرمايه گذاري در شهر قزوين

جلسه هيات عالي سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين با هدف بررسي وضعيت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در شهر قزوين برگزار شد.

يکصدوسومين جلسه هيات عالي سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين با هدف بررسي وضعيت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در  شهر قزوين با حضور شهردار قزوين برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مديريت امور سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري قزوين؛ در اين نشست در خصوص ضرورت تامين بسترهاي لازم به منظور ايجاد انگيزه در سرمايه گذار بحث و تبادل نظر شد.
بنابراين گزارش؛ در اين جلسه اعضاي حاضر با تاکيد بر لزوم جلب توجه بخش خصوصي و تزريق سرمايه آن در شريان‌هاي حياتي شهر که با اتکا به منابع مالي دولتي و عمومي، امکان رشد و توسعه در آنها وجود ندارد مقرر شد؛ پس از هر اقدامي روند رشد کمي و کيفي پروژه هاي فعلي سرمايه گذاري در قزوين مورد ارزيابي قرار گيرد و با عنايت به دستاوردهاي آن نسبت به تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در شهر فرهنگي،مذهبي و تاريخي قزوين اقدام شود.
همچنين در اين نشست موانع پيش روي سرمايه‌گذاران، انتظارات و درخواست‌هاي آنان مورد آسيب شناسي قرار گرفت و مقرر شد؛با تاکيد بر ضرورت حفظ حقوق شهروندان و مصالح شهر، در يک فضاي کارشناسي و بر پايه اصل تعامل،نسبت به پاسخگويي به انتظارات منطقي و قانوني آن‌ها، اقدامات لازم صورت گيرد.  
پايان پيام                   
 

 

تصاویر مرتبط