پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰

هنرور، مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين:

مشارکت دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) در پروژه‌هاي مشارکتي بررسي شد

در نشست هيأت عالي سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين مشاركت دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) در پروژه هاي مشاركتي مورد بررسي قرار گرفت.

مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: امکان مشارکت دانشگاه بين اللملي امام خميني (ره) در پروژه برج مسکوني، تجاري، فرهنگي و ورزشي واقع در جنوب بلوار شهيد مطهري در زميني به مساحت 58 هزار متر مربع در نشست هيات عالي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مديريت امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري قزوين؛ علي رضا هنرور در نشست هيات عالي سرمايه گذاري به مساحت پيش بيني شده براي هر يک از اين کاربري ها اشاره كرد و افزود: اين پروژه شامل 88 هزار و 540 متربع فضاي مسکوني، 21 هزار و 750 متر مربع فضاي تجاري، 11 هزار و500 متر مربع فضاي فرهنگي و ورزشي است.
وي در خاتمه يادآور شد: تصميم گيري نهايي در اين زمينه بستگي به برپايي نشست هاي ديگر و بررسي جوانب مختلف اين موضوع است .
پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط