یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

گنجي ، معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين :

ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري از اولويتهاي اصلي اين معاونت مي باشد .

تحولي كه در شهر قزوين و معاونت سرمايه گذاري و شهرداري بواسطه تلاش بي وقفه و ريسك پذيري بالاي تيم مديريت شهري اتفاق افتاد

معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين بيان نمود ؛ تحولي كه در شهر قزوين و معاونت سرمايه گذاري و شهرداري بواسطه تلاش بي وقفه و ريسك پذيري بالاي تيم مديريت شهري اتفاق افتاد و احداث و راه اندازي و بهره برداري از پروژه هاي سرمايه گذاري بستر مناسب را براي ورود صاحبان سرمايه در قزوين فراهم نموده و توجه به موقعيت استراتژيك و برخورداري از جمعيت عبوري كليدر شمال – جنوب و شرق و غرب كشور و جذابيتهاي موجود در منطقه معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري را اجتناب ناپذير كرده و بديهي است با عنايت به چشم انداز روشني كه ميتوان ترميم نموده و رقابتي كه بين دستگاهها به منظور جذب هر چه بيشتر و بهتر توسعه گران بوجود آمده تشكلي ميتواند چابكتر از وضع موجود بهترين بهره برداري را نمايد كه خود را براي شرايط جديد تجهيز كرده باشد .
در همين راستا تدوين طرح جامع و دفترچه فرصتهاي سرمايه گذاري از اقدامات اين معاونت به منظور جذب توسعه گر و تحول در كهن شهر قزوين مي باشد .
پايان خبر

تصاویر مرتبط