چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

مسگري،مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين؛

مشاركت شهروندان تضمين كننده حيات شهر است

شهرداري قزوين اعتمادسازي براي افزايش مشاركت شهروندان را از اولويت هاي مديريت شهر قزوين اعلام مي كند

 

مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت:كارآمدترين راهبردي كه دست يابي به پايداري محيطي را تسهيل مي كند مشاركت است كه از آن به عنوان يكي از چهار ركن اساسي توسعه پايداري شهر ياد شده است.  
محسن مسگري افزود:مشاركت شهروندان كه از فضاهاي شهري بهره مي برند تضمين كننده حيات شهر است و سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه شهري بالاترين سطح مشاركت شهروندان در اداره شهرها است.
وي ادامه داد:شهرداري قزوين اعتمادسازي براي افزايش مشاركت شهروندان را از اولويت هاي مديريت شهر قزوين اعلام مي كند و حل معضلات قزوين را بدون مشاركت شهروندان ناممكن مي داند و حمايت هاي شهروندان به عنوان مهمترين پشتوانه و سرمايه شهر از اصول دست يابي به توسعه پايدار است.
مسگري بيان کرد:فقدان منابع درآمدي پايدار سبب مي شود شهرداري ها از ايفاي مطلوب وظايف خود باز بمانند و با مشكلات بسياري مواجه شود. در چنين شرايطي بهره گيري از مشاركت خصوصي يكي از راهكارهاي آباداني شهري مي باشد.
مسگري افزود:يكي از بهترين راهكارها براي كاهش وابستگي درآمد شهرداري ها جذب سرمايه گذار مي باشد به دليل اينكه نمي توان تنها از طريق دريافت عوارض به درآمد پايدار دست يافت و بايد براي جذب مشاركت شهروندان تلاش كرد. وي تصريح کرد:ويژگي هاي خاص و قابليت منحصر به فرد شهر قزوين بستر مناسبي را براي سرمايه گذاري فراهم كرده است و در سالهاي اخير مديريت شهر قزوين از مشاركت هاي شهروندان و سرمايه گذاري آنان در طرح هاي شهري بهره گرفته است تا مسير توسعه قزوين هموار شود و امروز دستاوردهاي مثبت مشاركتهاي مردمي در اجراي پروژه هاي شهري آشكار است.
مسگري يادآور شد:شهرداري قزوين توانايي جذب سرمايه بخش خصوصي را در پروژه هاي بزرگ و كوچك شهري دارد، بنابراين مشاركت شهروندان يكي از منابع مالي پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي شهري و قطعا" سهم مشاركت شهروندان در سالهاي آينده افزايش مي يابد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط