چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

مسگري؛مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين:

مشارکت يک فرآيند است که در آن بايد افراد بصورت داوطلبانه در امور مربوط به شهرها و شهرداري ها دخالت نمايند

ايفاي نقش شهروندان از طريق اظهارنظر، ارائه پيشنهاد، تصميم گيري و قبول مسئوليت در زمينه هاي کاري مربوطه نيازمند شرايط خاصي است که مهم ترين آنها آمادگي شهروندان براي اينکار مي باشد

 

مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت:
پيش بيني هر پديده اي مستلزم آگاهي از مباني فکري و نظري دانشي است که بررسي درباره ي آن پديده را عهده دار مي باشد. امروزه شاهد تحولات عظيمي در مديريتشهري هستيم و هيچ شاخه اي از دانش بشري از اين تحولات شگرف مستثني نبوده است و بسياري نيز کم و بيش در ارتباط با يکديگر حادث شده اند که از آن جمله مي توان به بحث مشارکت هاي مردمي در مديريت شهري اشاره کرد.
محسن مسگري افزود؛ضرورت شناخت از مقوله مشارکت بدان جهت داراي اهميت است که اولاً يکي از مباني اساسي و اصولي دموکراسي در دنياي امروز است و ثانياً شهرداري ها، زمينه ساز فرهنگ مشارکت براي رسيدن به آرمان هاي جامعه دموکراتيک بر اساس ادبيات امروزمي باشند. بدون شک هر چقدر زيرساخت هاي مشارکت از ابعاد گوناگون بيشتر مورد کالبدشکافي قرار گيرد، پيش بيني شرايط، در راستاي ارزش هاي مترتب بر مؤلفه ي مشارکت دقيق تر هويدا مي شود.
وي بيان کرد؛ايفاي نقش شهروندان از طريق اظهارنظر، ارائه پيشنهاد، تصميم گيري و قبول مسئوليت در زمينه هاي کاري مربوطه نيازمند شرايط خاصي است که مهم ترين آنها آمادگي شهروندان براي اينکار مي باشد؛ از طرفي مشارکت يک فرآيند است که در آن بايد افراد بصورت داوطلبانه در امور مربوط به شهرها و شهرداري ها دخالت نمايند
وي ادامه داد؛مشخص کردن نقش مشارکت هاي مردمي در توسعه مديريت شهري در شهرداري قزوين و نيز ارائه پيشنهادها و راهکارهاي مؤثر براي مديران و مسئولين شهري به منظور بهره گيري از اين عامل بسيار تعيين کننده در توسعه مديريت شهر است،قطعاً در سايه رسيدن به اين هدف، قادر خواهيم شد در راستاي بهبود روش ها و ارتقاء دادن سطح مشارکت شهروندان در جهت رسيدن به توسعه در امر مديريت شهري اقدام مناسب به عمل آوريم
 

 

تصاویر مرتبط