چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

بازدید نهایی جهت بازگشایی و بررسی وضعیت پروژه صورت پذیرفت

بازدید از پروژه باغ وحش رباتیک با حضور مدیر منطقه سه شهرداری و منطقه نمونه گردشگری باراجین صورت پذیرفت.

در این بازدید تمام جوانب پروژه جهت بازگشایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید به زودی شهروندان عزیز بتوانند از این فضا بازدید نمایند.

بازدید از پروژه باغ وحش رباتیک با حضور  مدیران منطقه سه شهرداری و منطقه گردشگری باراجین  صورت پذیرفت.

در این بازدید تمام جوانب پروژه جهت بازگشایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید به زودی شهروندان عزیز بتوانند از این فضا بازدید نمایند.

تصاویر مرتبط