چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

مسئول برنامه ريزي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين مطرح کرد؛

فقدان سرمايه گذاري مشکل عمده شهرها است

محسن مسگري،مسئول برنامه ريزي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت: نيازهاي سرمايه گذاري به امنيت و امنيت اولين زيرساخت لازم براي سرمايه گذاري مي باشد و سرمايه گذاري هيچ گاه در خلاء اتفاق نمي افتد بلکه بسترهاي لازم براي تحقق يک جريان سرمايه گذاري نياز است.

  مسگري بيان کرد؛يکي از اساسي ترين بسترها و زيرساختها در اين خصوص امنيت مي باشد،که شامل امنيت اقتصادي،امنيت سياسي،امنيت حقوقي،امنيت اداري و... است، که بدون موارد اشاره شده، سرمايه گذاري دچار تنش شده و انتظار بازدهي مطلوبي را نمي توان داشت.

مسگري افزود؛امنيت يکي از بسترهاي اوليه و اساسي سرمايه گذاري است و دستيابي به اقيانوس بي کران منابع مالي و سرمايه هاي موجود در جهان و بهره مندي از آنها جهت توسعه شهر، نيازمند فراهم آوردن شرايط لازم براي ورود اين سرمايه هاست.
وي اضافه کرد؛ از جمله شرايط لازم که شرط اساسي نيز مي باشد، وجود امينت همه جانبه جهت پوشش دادن فضاي سرمايه گذاري است و تقسيم بندي امنيت به بخشهاي مختلف و کارکرد هريک از آنها در مقوله سرمايه گذاري راهکارهاي تئوريک همچون؛ تدوين و تصويب قوانين و مقررات لازم جهت حمايت از سرمايه ها در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، قضائي و اداري،داشتن اقتصاد بدون انحصار و رانت و ايجاد فرصتهاي برابر اقتصادي،افزايش حاشيه سود پروژه هاي سرمايه گذاري،کاهش تنش هاي سياسي داخلي و خارجي،بهبود نگرش هاي اجتماعي و فرهنگي به مسئله سرمايه گذاري،ثبات قوانين و مقررات اقتصادي،تسهيل و روان سازي بروکراسي اداري،بهبود شرايط کسب و کار،تشکيل شعبات ويژه مسائل سرمايه گذاري در قوه قضائيه با قوانين و مقررات ويژه،تشکيل بخش ويژه در نيروي انتظامي جهت پيگيري و اجرائيات پرونده هاي مربوط به امور سرمايه گذاري را بايد در نظر گرفت.
پايان پيام 

 

تصاویر مرتبط