یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

رشنو، کارشناس سرمايه گذاري شهرداري قزوين:

مشارکت بهترين روش انتقال خواسته هاي محلي به مديران شهري است

کارشناس سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت: ايجاد مشارکت شهروندي به صورت پله اي و سلسله مراتبي است و بودن در هر مرحله دليلي بر حرکت رو به رشد پله هاي مشارکتي است.

 

 به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري قزوين؛ مژگان رشنو افزود: مشارکت از مولفه هاي با اهميت توسعه پايدار است و نتايج مطلوبي بر کارايي مديريت شهري دارد. مشارکت پذيري يکي از ظرفيت هاي با اهميت اجتماعات انساني است و به عنوان يکي از نتايج مطلوب سرمايه اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد.
وي بيان کرد؛شهرداري ها و نهادهاي عمومي براي بهبود شرايط محله هاي شهري در تلاش اند تا با استفاده از روش هاي مختلف مشارکت مردمي را افزايش دهند و به وسيله اين مشارکت زمينه سازي دستيابي به اهداف مطلوب جوامع محلي به وسيله آنها شوند.
مژگان رشنو افزود؛مشارکت زمينه ساز پذيرش راحت تر تغييرات و آثار احتماعي توسط مشارکت کنندگان است و زمينه ساز بالا بردن شانس دستيابي به اهداف و پايداري نتايج پروژه هاي شهري است.
وي ادامه داد؛براي دستيابي به حکمروايي خوب شهري, مشارکت فعال مردمي يکي از اصول اساسي است. در اين ميان اين مشارکت شکل نمي گيرد مگر با برقراري ارتباط صحيح ميان حکومت و مردم و شفاف سازي کانال هاي ارتباطي.
کارشناس سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت؛ از سويي مشارکت مردمي يکي از ابزار هاي با اهميت مقتدر سازي است. مقتدر شدن مردم براي به عهده گرفتن مسئوليت هاي خود و برآمدن از آنها به وسيله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله اي و شهري ممکن خواهد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط