یکشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

مسگري، روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين خبر داد؛

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در دستور کار معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در دستور کار حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين قرار گرفت.

مسئول روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در دستور کار حوزه سرمايه گذاري قرار گرفت.

محسن مسگري افزود: شهرداري قزوين از بُعد توسعه تجاري و رشد اقتصادي شهر و با توجه به پتانسيل هاي موجود از بابت موقعيت استراتژيک به خصوص استقرار در کريدور شرق و غرب و شمال به جنوب و دسترسي به خطوط اصلي راه،اعم از جاده اي و ريلي،موضوع ايجاد منطقه ي ويژه  اقتصادي با رويکرد صادرات و واردات به نفع ارتقاء شاخص اقتصادي و معيشتي شهروندان را در دستور کار حوزه ي سرمايه گذاري قرار داده است.
وي بيان کرد: تا با اين اقدام با بهره مندي از موقعيت مجمع نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد ايجاد منطقه ي ويژه ي اقتصادي (بندر خشک) را به تصويب رسانيده و اجرايي کرد.
وي ادامه داد: از سويي تشريح پتانسيل هاي استان در جلسه مشترک مجمع نمايندگان استان و استاندار با مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و تصويب کليات موضوع، خود نقطه ي عطفي در بروز و ظهور اين پيشنهاد در آينده اي نزديک خواهد بود.
پايان پيام
 
 

تصاویر مرتبط