بازدید پرسنل سازمان میادین از سرپرست سازمان سرمایه گذاری به منظور قدردانی از زحمات ایشان