کارگروه کارشناسی با موضوع تجهیز پل عابر پیاده به آسانسور