نشست هیات کارشناسان رسمی دادگستری با سرمایه گذار پروژه پسماند