مجتمع تجاری و پارکینگ البرز

مجتمع تجاری و پارکینگ البرز


محل پروژه: خیابان طالقانی، روبروی هتل البرز

سرمایه گذار: علی شفیعی منفرد، محمد جعفر برادران، محسن برادران

آورده سرمایه گذار: زمین و هزینه های طراحی و احداث موضوع مشارکت

آورده شهرداری: هزینه مربوط به تغییر کاربری و تراکم و صدور پروانه و مجوز ساخت

سال شروع: 1391

نوع مشارکت: مدنی

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •