دهکده طبیعت

دهکده طبیعت


محل اجرا: بوستان ملی باراجین

مساحت: فاز اول 10 هکتار

سرمایه گذار: آقای مهندس نادر رضا نوری

آورده سرمایه گذار: حیوانات و دانش فنی

آورده شهرداری: زمین، مجوزها، طراحی و ساخت

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •