مجتمع مسکونی و تجاری راژیا

مجتمع مسکونی و تجاری راژیا


محل اجرا: میدان جانبازان، بلوار شهید مطهری

مساحت: 9000 مترمربع

سرمایه گذار: شرکت توسعه آینده پارس

آورده سرمایه گذار: 400 میلیارد ریال

آورده شهرداری: زمین، مجوزها و صدور پروانه

مدت قرارداد: 36 ماه

  •  
     
  •  
     
  •