مجتمع تجاری و پارکینگ مهروماه

مجتمع تجاری و پارکینگ مهروماه


محل پروژه: خیابان بوعلی، جنب بانک کشاورزی

سرمایه گذار: شرکت عمران و سازندگی استان قزوین

آورده سرمایه گذار: هزینه طراحی و ساخت پروژه

آورده شهرداری: زمین و هزینه پروانه و عوارضات

سال شروع: 1389

نوع مشارکت: مدنی

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •