سخن ریاست:

بدون شک شناسایی ظرفیت های جدید بهترین راهکار در برون رفت از تنگناها قلمداد میگردد و طبیعی است تبیین منابع جدید درآمدی در قالب سرمایه گذاری منطقی ترین راه حل در شرایط اقتصاد مقاومتی به حساب می آید و در همین راستا حلقه مفقود توسعه پایدار جلب سرمایه های داخلی و          خارجی است. 

بدیهی است با معرفی پتانسیل و جاذبه های مذهبی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان با توجه به موقعیت استراتژیک و سوق الجیشی و  قرار گرفتن در کلیدر شمال-جنوب و شرق- غرب میتوان جمعیت عبوری از محورهای شریانی و همسایگان شرقی استان با توجه به احداث و ادامه مترواز هشتگرد به  قزوین را برای شناسایی، معرفی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری هدف قرار داد و از آن بعنوان یک فرصت سرمایه گذاری یاد کرد.

علی ایحال ثبت آثار تاریخی متعدد و بی بدیل، وجود بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده  درون شهری، جاذبه های طبیعی و وجود بقای متبرکه و ... موید   این واقعیت است که کهن شهر قزوین فرودگاهی  امن برای سرمایه گذاری می باشد.