سازه های تبلیغاتی

سازه های تبلیغاتی


سازه های تبلیغاتی استرابورد

سرمایه گذار: کانون آگهی و تبلیغاتی بازتاب زندگی

آورده سرمایه گذار: 350 میلیون تومان

آورده شهرداری: زمین، مجوزات  و عوارض

سال شروع: 1389

نوع مشارکت:  BOT

سازه های تبلیغاتی پریزما، لایت باکس

سرمایه گذار: کانون آگهی و تبلیغاتی آذین

آورده سرمایه گذار: 700 میلیون تومان

آورده شهرداری: زمین و مجوزات مربوطه

سال شروع: 1394

نوع مشارکت: BOT

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •