مجتمع چندمنظوره سالن های پذیرایی تالار شهر

مجتمع چندمنظوره سالن های پذیرایی تالار شهر


محل اجرا: بوستان ملی باراجین

مساحت: 26685 مترمربع

سرمایه گذار: آقای حمیدرضا حاجی

آورده سرمایه گذار: 150 میلیارد ریال

آورده شهرداری: زمین، مجوزها و صدور پروانه

مدت قرارداد: 30 ماه

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •