معرفی ریاست سازمان

 

نام و نام خانوادگی: مهدی ریزوندی (مشاور و پژوهشگر کارآفرینی)

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۵/۱۳

 

سوابق تحصیلی:

- دکتری مدیریت کارآفرینی (گرایش: فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش: استراتژیک) دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

   سوابق شغلی:

  • - سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین (آغاز همکاری از آبان ۱۴۰۰)
  • وظایف و دستاوردها: هم بنیانگزار باشگاه استارتاپ و کارآفرینی قزوین آپ
    مدیر مسوول فصلنامه علمی تخصصی مطالعات
    جامع در مدیریت شهری
    کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش نشانی
    ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی

        - مشاور کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین (آبان ۱۳۹۷- مهر ۱۴۰۰)

       - معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین (آبان ۱۳۹۴- آبان ۱۳۹۷)

       - معاون اداری و مالی و برنامه ریزی شهرداری محمدیه قزوین (اردیبهشت ۱۳۹۲ - مهر ۱۳۹۴)

        وظایف و دستاوردها:

        رئیس هیات مدیره سازمان حمل و نقل شهری محمدیه

       - سرپرست هماهنگی خدمات شهری شهرداری قزوین (تیر ۱۳۸۹ - فروردین ۱۳۹۲)

       - کارشناس مسئول آموزش دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (۱۳۷۹- ۱۳۸۰)